Κωδικοποίηση Λόγων Απόρριψης

 1. Μη κατοχή ελληνικής ιθαγένειας
 2. Ηλικία εκτός ορίων
 3. Ανάστημα κάτω του ορίου
 4. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς δελτίου αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας
 5. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς τίτλου σπουδών
 6. Μη υποβολή συναφούς με τη δηλωθείσα ειδικότητα τίτλου σπουδών
 7. Μη υποβολή επικυρωμένου ή/και μεταφρασμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
 8. Μη υποβολή θεωρημένου τίτλου σπουδών που εκδόθηκε από μη δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 9. Μη υποβολή βεβαίωσης ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών της ημεδαπής
 10. Μη υποβολή βεβαίωσης πλήρους επάρκειας του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη
 11. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας
 12. Ανεπαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
 13. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς βεβαίωσης γνώσης χειρισμού Η/Υ
 14. Ανεπαρκής γνώση χειρισμού Η/Υ
 15. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς απαιτούμενου πτυχίου ειδίκευσης μουσικού οργάνου
 16. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς απαιτούμενης βεβαίωσης φοίτησης σε ωδείο ή μουσικό σχολείο
 17. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς απαιτούμενου πιστοποιητικού φοίτησης σε ωδείο/φιλαρμονική μπάντα
 18. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς απαιτούμενου πιστοποιητικού φοίτησης σε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
 19. Ελλιπή δικαιολογητικά
 20. Σωματική ικανότητα διαφορετική από την απαιτούμενη στην προκήρυξη
 21. Μη υποβολή θετικής εισήγησης Διοικητή
 22. Μη υποβολή πλήρους/ευκρινούς Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου
 23. Έκπτωση ή υποβιβασμός βαθμού σε υπηρετήσαντες
 24. Πρώην Υπαξιωματικός
 25. Εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας